ITF Automation – en fin förening med fina anor – och fortfarande lika aktuell

 

Du som läser tidningen Automation (eller är medlem i föreningen) har kunnat följa ITF Automations arbete genom åren. Men kanske är du inte så uppdaterad på hur föreningen uppstod, eller vilket betydande arbete som föreningen utfört redan under de tidiga åren.

2021 år fyllde ITF 60 år och då kan det vara lämpligt med en liten historisk tillbakablick.

Föreningen bildades formellt den 28 september 1961 på hotell de Geer i Finspång. Det var resultatet av ett mångårigt arbete med att skapa en plattform för den då relativt nya ”instrumenttekniken” (det vi nu kallar professionell automation).

Arbetet startades egentligen redan 1956 då de första tankarna framfördes på att bilda den sammanslutning som så småningom skulle bli ITF. Detta skedde vid en kontaktkonferens med rubriken “Reglerteknik och instrumentering inom kemisk industri och bergshantering” som anordnades av Svenska Teknologföreningen, STF, den 13 april 1956. Vid denna konferens tillsattes en kommitté för bildandet av en sammanslutning “för fortsatt samarbete och meningsutbyte fackmän emellan”.

Bakgrunden var att det pågick en intensiv utveckling av mätinstrument och apparater för processtyrning inom många grenar av industrin. En liknande sammanslutning hade då nyligen bildats i Finland.

Den nybildade kommittén träffades den 15 maj samma år och en interimsstyrelse tillsattes. Ibland anses detta vara föreningens födelsedag. Styrelsen bestod av…

  • Diplomingenjör Otto E. Meurman, Billeruds AB, Säffle, ordförande
  • Hans Wannerberg, Ångpanneföreningen, Stockholm, sekreterare
  • Civilingenjör Gunnar Attebo, Svenska Skifferolje AB, Kvarntorp
  • Ingenjör Anders Arnelo, AB Svenska Metallverken,Västerås
  • Ingenjör Sten Lindgren, Domnarvets Jernverk, Domnarvet

Huvudmålsättningen under de första åren var att lägga en stabil grund för en växande industriell användning av professionell mät- och styrteknik, att skapa en svensk reglerteknisk nomenklatur, att få fram svenskspråkiga läroböcker, och att verka för en kraftigt ökad utbildning av det vi nu kallar automationsingenjörer.

Alla föreningens ordföranden 1956 – 2020   

Föreningen skulle även bidra till en ökad förståelse för värdet av en ökad automation i svenskbaserade företag.

Medlemmarna skulle också ges möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra under gemytliga former och ges tillfälle att göra studiebesök på industrianläggningar av mät- och reglertekniskt intresse. ’Aktiv kompetensutveckling’ har alltsedan dess varit en av föreningens ledstjärnor.

Följande år blev det första egentliga verksamhetsåret för den nybildade ”Instrumentteknikerklubben”. För att befästa den goda samverkan som klubben under bildandet haft med IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) valdes civilingenjör Gregory Ljungberg, direktörsassistent i IVA, in i klubbens styrelse.

Det första studiebesöket anordnades på Västerås Ångkraftverk. Höstmötet hölls sedan i Kumla med studiebesök på Svenska Skifferolje AB i Kvarntorp.

Vid mötet tillsattes en utbildningskommitté med huvuduppgiften att vara en kontaktyta till KÖY, Överstyrelsen för Yrkesutbildning, speciellt i frågan om särskilda påbyggnadskurser för instrumentingenjörer.

Klubben ombads att medverka i utformningen av kursplaner samt anvisa lämpliga läroböcker, kompendieförfattare och lärare. Kommittén skulle även bidra till att instrumentinstruktioner översattes till svenska och sedan distribuera listor med svenska facktermer till medlemmarna.

Under de följande åren fortsatte instrumentteknikerklubben att växa och vid årsmötet i Karlstad i maj 1961 (som samlade hela 127 deltagare) beslöts att bilda en ideell förening. Och vid höstmötet samma år bildades ITF – Instrumenttekniska föreningen.

Föreningens första styrelse bestod av…

  • Civilingenjör Sven Weidling, Uddeholms AB, Skoghallsverken, Skoghall Ordförande och representant för cellulosaindustrin
  • Ingenjör Anders Arnelo, AB Svenska Metallverken, Västerås, Sekreterare och representant för den metallurgiska industrin
  • Civilingenjör Gunnar Attebo, Kallhäll, Representant för konsulterande ingenjörer
  • Direktör Curt Haij, Regulator & Instrument AB Billman, Stockholm, Representant för instrumentfirmorna,
  • Ingenjör Eric Lundberg, Oxelösunds Järnverks AB Oxelösund, Representant för järnbruken

Man noterar att föreningen redan då hade en bred spridning över många branscher och med såväl konsultsidan som leverantörssidan representerade i styrelsen, men också med ett klart fokus på användarsidan.

Den nya föreningen arbetar sedan dess mycket aktivt med att utveckla många olika aspekter av det område vi idag kallar professionell automation. Ofta i samverkan med andra intressenter.

Några spridda exempel på ITFs insatser och samverkansprojekt genom åren ges på denna sida.

Internationell samverkan

ITF har genom åren i växlande grad även samverkat internationellt med olika organisationer. Redan inför bildandet av Instrumentteknikerklubben 1956 utbyttes erfarenheter med det då nyetablerade Finlands Reglertekniska Sällskap, FRS, numera Finlands Automationssällskap, SAS. Från 70-talet och framåt samverkar ITF även med de nordiska systerorganisationerna Dansk Automationsselskab, DAU, och Norsk Forening for Automatisering, NFA.

Genom sin nära kontakt med Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, deltog ITF i arbetet i de internationella organisationerna International Measurement Confederation, IMEKO och International Federation of Automatic Control, IFAC.

Instrument Society of America, ISA, (numera International Society of Automation), inledde 1989 sina aktiviteter för att öka kontakterna med Europa genom att konstituera sin Europaregion. Redan i maj samma år bildades ISA Sweden Section med ITF:s styrelse som interimsstyrelse, och sedan som valberedning. Årsmötet har sedan dess hållits i anslutning till ITFs årsmöten.

Har du idéer om andra aktiviteter som du menar att föreningen skulle kunna engagera sig i så tveka inte att kontakta styrelsen genom ett mejl till kansli@itfautomation.se eller kontakta någon av styrelsens medlemmar direkt.

(Som underlag för texten har i stor utsträckning använts jubileumsskriften ”ITF – De första 40 åren” som sammanställdes av Fritz Nicklasson till föreningens 40-års-jubileum)