ITF Logga 458 x 96

 

Sammandrag av föredragen under fortbildningssessionerna och utbildningsspåret vid

ITF Automationsdagar 2019

6 - 7 februari 2019

Scandic InfraCity, Upplands Väsby

 

Konferensens Fortbildningssessioner

(Utbildningsspåret beskrivs i slutet på sidan)

 

Den moderna fabriken - så kan vi utnyttja de nya möjligheterna

Rickard Lycke, Itf / Preem

Avancerad styrning har "alltid" tillämpats inom exempelvis industrin och försvaret. Utvecklingen inom sensorer och autonoma fordon öppnar nu upp nya möjligheter att även inom industrin förbättra styrningen genom att flytta gränserna för när åtgärderna blir beroende av mänskliga beslut. Vad betyder detta för just våra processer och hur utnyttjar vi bäst de möjligheter som ökad information ger oss.

 

Digitaliseringens påverkan på vår industri.
Malin Rosqvist, Örjan Larsson, PiiA

Hur har digitalisering (artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, machine learning, IoT) redan idag förändrat förutsättningarna och möjligheter för industrin och hur förväntas det komma att påverka oss under kommande år.

 

Den självkörande fabriken, här är exemplen från verkligheten.
Shahin Atai, Rejlers

Vi får ta del av 4-5 konkreta exempel från industrin. Dessa exempel inkluderar då både sådana som har gått bra och andra som istället bidragit med stora lärdomar. Vi får även ta del av ett par kända publika case som fungerar som bra exempel på vad tekniken kan användas till.

 

Vinn fördelar med en digital produktionstvilling
Mikael Börjesson, Siemens; Niklas Knutar, MittSverige Vatten&Avfall

Vilka möjligheter finns med att skapa en digital produktionstvilling? Vi får ta del av hur detta kan hjälpa oss att förbättra våra processer och belyser ett antal praktiska fall för virtuell driftsättning och operatörsträning

 

Så kan vi utnyttja information till att få en bättre produktion.
Matts Almark, Valmet

Vi får ta del av exempel på de resultat som kan nås genom att utnyttja en ökande mängd tillgänglig data för att förbättra befintliga processer inom värmeproduktion.

 

Hur lönsamt är automation?

Tomas Eriksson, itf / Optimation

Som ingenjörer vill vi gärna använda vår kunskap till att förbättra och lösa tekniska problem. Inte sällan krävs en investering som ska ställas mot andra investeringar. Därför är det viktigt att kunna presentera investerings- och utvecklingsidéer på ett sådant sätt att den ekonomiska nyttan blir tydlig.

 

Introduktion
Tomas Eriksson, Optimation

Introduktion i hur man räknar hem en automationsinvestering

 

Flexiblare korskörning
Roger Ivaska, Optimation

En OEE simulator är ett utmärkt verktyg för att få fram och utvärdera hur du kan få ut mer produktion ur en anläggning. Utvärdera åtgärder (projektidéer) för att prioritera investeringsbeslut som ger mest nytta vid idéinventering. Vidare användningsområden är kontroll av genomförbarheten, detaljerad automatisering, utrustningens prestanda (ventil, pump, rör, tank) och val av automatiseringsgrad. Hur vet vi att processförändringen, ändringen av styrning, automatiseringen verkligen återbetalar sig efter driftsättning? Vid projekt Flexiblare Korskörning LKAB användes hela kedjan.

 

Pannstyrning för resultat
Jonas Ohlsson, Iggesund Paperboard

Genom att kombinera processförståelse med reglerteknisk expertis har Holmen Paper Iggesund lyckats komma till rätta med de problem som begränsade ångproduktionen i deras fastbränslepanna. Resultaten från det genomförda projektet fick positiva effekter på driftsekonomin för hela anläggningen.

 

Värdefulla avgaser
Björn Ek, SSAB

Vid konverteringen av råjärn till stål frigörs stora mängder energi. En del av den energin frigörs i form av brännbara avgaser. Designen av reglerstrategin för LD-processens avgassystem har stor påverkan på värdet av avgaserna. För att öka detta värde genomfördes ett projekt delvis baserat på incitament med lyckat resultat.

 

Nya avancerade mättekniker - ger ännu bättre underlag för styrning

Pär Almén, itf / Malux

Tekniken utvecklas snabbt inom många områden. Den snabba utvecklingen av mobiltelefonerna har gjort avancerad kamera/vision-teknik samt snabb trådlös kommunikation tillgänglig även för industriella tillämpningar. Var finns den största potentialen till processeffektivisering idag?

 

Kameraövervakning
Arvid Åhrberg, LKAB; Henry Hedman, Visionsteknik

Slaggövervakning, kontinuerlig kameraövervakning i 1250 grader Celsius. Kamerainstallation i extremt tuffa miljöer. Utveckling av optiska kameror där mjukvaror ska kunna nyttja kameratekniken till ett mätande instrument.

 

Connected Industry
Magnus Lövgren, Åf Consult<(i>

Att följa alla delar i en produktionsprocess har varit ett mål för industrin, att mäta och övervaka för att för att produktionen ska bli effektivare och med en bättre kvalitet. De senaste 10 åren har begrepp som M2M, IoT och IIoT frekvent förekommit. I industrin kanske vi inte dragit full nytta av de tekniker som ryms i dessa begrepp. Men idag kan vi i princip koppla upp vad som helst var som helst på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Det ger industrin möjligheter att ta ett större grepp om sin process, följa råvaruflöden i ett tidigare skede och följa färdig produkt längre i leveranskedjan. Det ger nya möjligheter till effektivisering och nya sätt att göra affärer på. – Tekniken finns idag på plats, med djärva tankar och innovations höjd finns många ”frukter att plocka” genom ett strategiskt digitaliseringsarbete inom industrin.

 

En ljusare framtid - utan dokument
Erik Molin, itf / ForsCon

Trots allt datorstöd är det fortfarande så att ett "projektdokument" betraktas som "den juridiskt bindande dokumentationen". Nackdelarna är uppenbara - ett dokument, exempelvis en ritning, visar ju bara en "vy" av verkligheten och inbäddat i denna vy också all bakomliggande kunskap. Men i den digitaliserade världen kan kunskapen lagras i en databas (exempelvis som XML), sedan är det upp till användaren hur den kunskapen skall presenteras.

 

Industrins utmaningar och vad händer i omvärlden

Erik Molin, ForsCon/itf

Svensk industri har hamnat på efterkälken och nu är det dags för en industriell revolution, vi har unga tekniker och ingenjörer som jobbar och tänker helt annorlunda vi måste se till att vi ligger i framkant igen. Internationell standardisering skapar förutsättningarna för helt nya arbetssätt och produktivitetsförbättringar.

 

Ett användarperspektiv på en digitaliserad anläggningsinformation

N.N.

Som anläggningsägare kommer framtiden ställa nya krav på hur man upphandlar, projekterar och förvaltar sin anläggning. Vi får en inblick i den processen och de utmaningar som finns.

 

Hur ser man på Standardisering och Digitalisering

Thomas Andersson, Siemens

Med en allt globalare marknad och högre utvecklingstakt måste alla aktörer i livscykeln kunna samarbeta, hur påverkas och hur påverkar Siemens den utvecklingen?

 

Internationella aktörer samarbetar kring gemensamma standards, CFIHOS och Dexpi bl.a. Hexagon PPM

Tomas Eriksson, Hexagon PPM

Hur man använder och drar fördelar av de olika standardiseringar som görs runt om i värden.

 

Praktiska tillämpningar av Automation
Marit Jerpenberg, itf / Alnab Armatur

I alla automatiseringsprojekt finns många avvägningar som måste göras. Med praktiska exempel visas hur några olika utmaningar har hanterats. Köpa komplett funktion - eller varje komponent från den bästa leverantören? Hur samarbetar man mellan olika kompetensområden? När/hur kommer tredje part in i projekten? Regleroptimering - inte bara (dynamisk?) optimering av reglerkretsar utan även optimering av antalet reglerkretsar. Spännande tillämpningar med nya styrtekniker och simulatorer.

 

Minimera antalet Reglerloopar

Tomas Eriksson, Optimation

Den optimala regleringen är den som inte behövs. Reglerlösningar tenderar att växa med tiden, det läggs till en ny begränsning eller en till regulator för att ta hand om ett problem. Ofta bör man istället ta ett steg tillbaks och börja från ett blankt papper för att hitta den optimala lösningen. Det finns även tillfällen där man med smart processdesign kan man undvika onödig kod i styrsystemet.

 

Säkerhetskritisk instrumentering - Arbetssätt och utmaningar från ett verklighetens pappersbruk

Andreas Eriksson, BillerudKorsnäs

Strukturen på säkerhetskritiska funktioner i relation till ordinarie styrning med fokus på problemlösning hur en säkerhetsfunktion skall utformas.

 

Ett säkerhetsprojekt - ett samarbetsprojekt?

Lennart Johansson, pidab/itf

Ett exempel hur det kan fungera att förbättra säkerheten på en industri på kort tid genom samarbete. På mindre än 10 månader flyttades säkerheten i anläggningen minst 20 år framåt och blev minst 10 gånger säkrare. Detta krävde samarbete från dag ett!

 

Simulatorer Helios

Lars-Åke Sundberg, SCA Graphic Sundsvall

Hur kan Simulatorer bidra till en lyckad uppstart ? Överordnad styrning med MPC helt integrerat i DCS ger många fördelar.

 

Förutsättningar för en lyckad uppstart
Johan Westman, itf / Eurocon Engineering

Stora som små projekt har i avslutningen en driftsättningsfas. På tidigare Automationsdagar har vi fokuserat på vikten av projekten planeras och genomförs på ett bra sätt. I den kritiska, och ofta mycket tidspressade, driftsättningsfasen skall alla lösa trådar samlas in och projektet överlämnas till driften. Vad är viktigast att tänka på när ett projekt skall avslutas/driftsättas/överlämnas?

 

Erfarenheter från Skogsindustrin

Johan Westman, Eurocon Engineering/itf

Vad krävs för en lyckad uppstart i allmänhet och vad erfordras avseende utcheckning samt idriftsättning i synnerhet? En lyckad uppstart avseende tid och kapacitet har oftast mycket stor inverkan på effekthemtagningen eftersom i de flesta fall så startar då det positiva kassaflödet.

 

Erfarenheter ifrån idrifttagning och utcheckning i Boliden Garpenberg

Fredrik Hases, Boliden

Hur Boliden Garpenberg under expansionsprojektet 2012 – 2014 skötte vår idrifttagning och utcheckning med hjälp av projekteringsdatabas kopplat till ett mobilt arbetssätt. Erfarenheter och framtida utmaningar.

 

Paneldebatt - Vad krävs för en lyckad uppstart?

På podiet: Johan Westman, Eurocon Engineering, tillsammans med utvalda experter

Här ges möjlighet, att tillsammans med inbjudna experter, diskutera vad som kan göras för att förbättra möjligheterna att få till en lyckad uppstart.

I denna session ges du möjlighet att själv ställa dina frågor till panelen. Det finns många frågeställningar och ofta inga absoluta sanningar. Vad är det viktigaste? Vad kan vi enas om? Vad tycker du?

Ta chansen att delta i debatten och få synpunkter/svar på de frågor som du tycker är viktigast.

.

 

UTBILDNINGSSPÅRET
Swen Ytterman, Lennart Johansson, itf / pidab

Varje kurs ges vid två tillfällen under Automationsdagarna. Välj själv det kurstillfälle (eller de kurstillfällen) som bäst passar ihop med de övriga fortbildningssessionerna du vill delta i under Automationsdagarna. Det finns ett begränsat antal platser till varje kurs. Det krävs en föranmälan i samband med anmälan till konferensen. Platserna tilldelas i ansökningsordning. Om du inte kan beredas plats på den aktuella kursen kommer du att få ett meddelande från kansliet.

 

Utbildningsspår A - Grundläggande mätteknik, med fokus på flöde

Flödesmätning i teori och praktik

Anders Andersson, Fagerberg

En grundläggande kurs i mätprinciper, typer av mätare och deras för- och nackdelar. Skillnader mellan volym och hastighetsmätningar.

 

Utbildningsspår B - Grundläggande Reglering

Grundläggande Reglerteknik

Tomas Eriksson, Optimation

Vad är en reglerkrets? Regulatorns funktioner och parametering. Hur optimerar man en reglerkrets?

 

Utbildningsspår C - Så instrumenteras ett flödesschema

Vad är det processingenjören vill ha?

Lennart Johansson, pidab

Val av instrumenteringsnivå och noggrannhet. Vilken typ av mätprincip är lämplig? Är det krav på säkerhet eller ATEX? Hur ser omgivningen ut ? Inomhus, ute, kallt, varmt?